Udvalg & aktiviteter


UDVALGSFUNKTIONER

I Skovbo GolfKlub er der etableret en række udvalg indenfor de forskellige interesseområder. Klik på link til de enkelte udvalg, og udvalgets formål og opgaver.
Se også samlet fortegnelse over de forskellige udvalgsmedlemmer her.

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR SAMTLIGE UDVALG
1. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. Udvalgets medlemmer godkendes af Bestyrelsen.
2. Udvalget sørger for at dets medlemmer får den viden og indsigt, der er nødvendig for at deltage i udvalgsarbejdet og udvalget sørger for at kontinuiteten i arbejdet bevares uanset personskifter.
3. Udvalget beskriver sit formål og ansvarsområde. Beskrivelsen findes i udvalgsmappen. Beskrivelsen skal godkendes af Bestyrelsen.
4. Udvalget laver hvert år en plan og et budget for det kommende åres aktiviteter. Årsplan og budget skal godkendes af bestyrelsen.
5. Når årsplan og budget er godkendt vil Bestyrelsen normalt ikke gribe ind i et udvalgs aktiviteter, når de gennemføres i overensstemmelse med planerne. Indgriben vil kun ske, hvis den nødvendige koordination udvalgene imellem ikke foregår, eller hvis tidligere vedtagne beslutninger og planer ikke følges, eller hvis forudsætningerne for planer ændres væsentligt.
6. Udvalgene fastlægger selv sin forretningsorden.
7. Efter udvalgsmøder udarbejdes et referat (mininum et beslutningsreferat) til udvalgets medlemmer, sekretariatet, Bestyrelsen samt andre "interessenter". Det er vigtigt at sikre information, koordination og rapportering samt "historikken" for eftertiden.
8. Udvalgene er selv ansvarlige for, at bestemmelser, regler og vejledninger, som det vedtager, offentliggøres for medlemmerne og andre samarbejdspartnere (sekretariat, hjemmeside, opslagstavle, mm.)

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
• Udvalget konstituerer sig med en formand, hvis denne ikke er udpeget af Bestyrelsen.
• Formanden indkalder til møder med mindst en uges varsel, og med angivelse af dagsorden.
• Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
• Der udarbejdes referat fra møderne, referat til udvalgets medlemmer, sekretariat samt Bestyrelsen.
• Der skal laves beskrivelse af arbejdsgange og procedurer som udvalget udarbejder og vedtager.
• I rutinesager eller i en situation, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden træffe afgørelsen alene.

Godkendt af Bestyrelsen
25.05.2009
Baneinfo
3. juli 2018
Ny Greenkeeper

Det er med stor glæde at Skov...
Læs mere

Se alle baneinfoer
Klubinfo
10. juli 2018
Greenfee-tilbud fra Kalundborg Gk
Hej Allesammen
Vedhæfte...
Læs mere
1. juli 2018
Spil Pay & Play på par-3 banen i juli måned 2018

Kom til Skovbo Golfklub og spil vores...
Læs mere

Se alle klubinfoer