Sponsorudvalgets kommissorium


Formål:

Det er en vigtig del af Skovbo Golfklubs aktiviteter, at der skaffes økonomiske midler hertil fra sponsorer.

Sponsorerne skal have en kompetent og professionel behandling når der indgås en sponsoraftale med klubben.

Firmalogo på skiltning, hjemmeside og anden reklame skal være af en sådan art, at sponsorerne føler en god synliggørelse, og således er tydelige for alle klubbens medlemmer og gæster.

Formålet er at sikre vedligeholdelsen, koordineringen og indsatsen over for eksisterende sponsorer samt nye sponsorer. Sponsorudvalget skal sikre, at de ansvarlige herfor i Skovbo Golfklub får eneretten til indgåelse af sponsoraftaler.

Sponsorudvalg:

Bestyrelsen nedsætter et sponsorudvalg og udnævner en fra bestyrelsen til at være den ansvarlige herfor som sponsorudvalgsformand.

Sponsorudvalgsformanden skal samarbejde med sekretariatet godkende alle sponsoraftaler ud fra den vedtagne sponsorpolitik.

Sponsorudvalgets formand vælger selv udvalgets øvrige medlemmer som er medlem af klubben.

Sekretariatet styrer alle sponsoraftaler og holder arkiv over disse, samt løbende opfølgning af sponsorindtægter.

Dvs. alle betydningsfulde aftaler indgås ved sponsorudvalgets mellemkomst, og at eventuelle mindre betydende aftaler som minimum kommer til udvalgets medlemmers kendskab, så dobbeltarbejde undgås og medlemmernes og klubbens interesser koordineres frem for at modarbejde hinanden.

Tegning af sponsorater: 

Sponsorater, der involverer betaling i form af penge til klubben, og som forpligter klubben, kan alene tegnes af sponsorudvalget.

Sponsorater, der udelukkende involverer ydelser fra sponsorer i form af udstyr, tøj eller lign. skal bringes til sponsorudvalgets / sekretariatets kendskab inden aftalens indgåelse.

Ansvar:

Hovedansvarlig for salg af sponsorater og kontakten til sponsorer er Sponsorudvalget i samarbejde med sekretariatet.

Klubbens afdelinger så som Ungdomsafdelingen (junior og elite), turneringsudvalg, begynderudvalg m.v., er forpligtet til at henvende sig til sponsorudvalget / sekretariatet, inden en eventuel kontakt med en sponsor etableres.

Det er Sponsorudvalget der afgør hvorvidt man tillader en afdeling at tage kontakt direkte med en sponsor.  Forespørgsler skal rettes til sekretariatet, der koordinerer.

For ”klubber-i-klubben” samt øvrige samarbejdspartnere, skal samme procedure følges.

Undtaget herfra er såkaldte ”naturlige sponsorater”, eksempelvis hvis et klubmedlem vil sponsere noget til klubbens turnering. I sådanne tilfælde skal sponsorudvalget / sekretariatet kun underrettes, hvis der er tale om kontante beløb eller ting af større værdi.

Loyalitet overfor sponsorpolitikken:

Der indstilles til, at såvel klubbens forskellige udvalg som ”klubber-i-klubben” understøtter og hjælper hinanden, således at eksisterende sponsorer får mest mulig ud af deres sponsorat, og at man desuden ved fælles hjælp kan tiltrække nye sponsorer, til gavn for alle i golfklubben.

Turneringer:

Sponsorater til turneringer forhandles af turneringsudvalget/sekretariatet, og i samarbejde med formanden for turneringsudvalget fastsættes sponsorer til de enkelte turneringer. Sponsorudvalget orienteres af sekretariatet.

Senest 2 uger inden en given turnering skal afvikles, skal den turneringsansvarlige kontakte sekretariatet omkring kontakten til turnerings-sponsor. Disse afgør hvem der skal tage kontakten til sponsor omkring præmier, flag, promovering m.m.

Med turneringer forstås alle turneringer, arrangeret af golfklubben og dennes underafdelinger.

Sponsorudvalgets opgaver:

Arbejdsopgaver for sponsorudvalget i samarbejde med sekretariatet:

 • Udarbejder et sponsorkoncept samt en skabelon for en sponsoraftale.
 • Udarbejder en strategi for sponsorarbejdet. (Forretninger, firmagolf, lokale områder mv.)
 • Udvælge emner, der kan udbydes til sponsorer.
 • Fastholde gamle sponsorer og opsøge nye sponsoremner.
 • Fastsætte priser på de enkelte sponsorater.
 • Udarbejde sponsorkontrakt for hvert enkelt sponsorat.
 • Sikre, at sponsorerne profileres både i golfklubben og i pressen (evt. i samarbejde med Markedsføringsudvalget).
 • Sikre, at der altid findes en opdateret oversigt over klubbens sponsorer ved klubhuset samt på hjemmesiden.
 • Føre en opdateret fortegnelse over sponsorater med angivelse af sponsorer, priser og aftaleindhold.
 • Arrangerer sponsormatch samt andre arrangementer for klubbens sponsorer, eksempelvis en Erhvervsforening, med formål at skabe netværk for sponsorer samt skabe et "sponsor-tilknytningsforhold" til klubben.
 • Markedsfører sponsorer overfor klubbens egne medlemmer på hjemmesiden samt i "Klubbladet".

25-03-2015